Vypsaná témata bakalářských prací (řazeny abecedně podle příjmení školitelů) pro studenty všech chemických a spřízněných oborů. Máte-li hlubší zájem o bakalářskou práci na naší katedře, neváhejte a kontaktujte garanty jednotlivých prací.

Teoretické práce

Příprava a validace rozsáhlých chemických knihoven. Mgr. Ing. Václav Bazgier, Ph.D.
Pokusnice – responzivní databáze chemických pokusů. Mgr. Ing. Václav Bazgier, Ph.D.
Simulace biologických membrán. doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
Penetrace látek biologickými membránami. doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
Wikipokusy a wikichemikálie – otevřené chemické informace. doc RNDr. Karel Berka, Ph.D.
Analýza struktury chemických databází. doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
Chemický prostor látek interagujících s membránou. doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
Nekanonické motivy vlásenkových struktur v RNA. doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
Interakce proteinů s DNA. doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
Neobvyklé konformační stavy DNA. doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
Teoretické studium funkčních motivů v nekódující RNA. doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
Teoretické studium mezimolekulových interakcí v nukleových kyselinách. doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
Vliv silového pole na strukturní a konformační chování nukleových kyselin. Mgr. Marie Zgarbová, Ph.D.
Kvantově mechanické a molekulárně mechanické studium konformačních vlastností biomolekul. Mgr. Marie Zgarbová, Ph.D.
Simulace konformačního chování protein-DNA komplexů. Mgr. Marie Zgarbová, Ph.D.

Experimentální práce

Studium přípravy a stabilizace nanočástic kovů. prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Studium přípravy a stabilizace nanočástic nerozpustných sloučenin kovů. prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Studium přípravy a stabilizace kompozitů s obsahem nanočástic kovů. prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Studium katalytické aktivity nanomateriálů na bázi kovů a jejich sloučenin. prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Studium přípravy povrchových vrstev s obsahem nanomateriálů. prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Studium smáčivosti pevných povrchů. prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Využití reometrie pro analýzu a charakterizaci roztokových vlastností biopolymerů. prof. Ing. Lubomír Lapčík, Ph.D.
Měření a charakterizace pevnostního chování materiálů. prof. Ing. Lubomír Lapčík, Ph.D.
Sledování kvality podzemních vod v závislosti na poloze zdroje vody. doc. RNDr. Taťjana Nevěčná, CSc.
Vliv polohy zdroje podzemní vody a ročního období na kvalitu vod. doc. RNDr. Taťjana Nevěčná, CSc.
Vyhodnocení účinnosti technologického procesu na čistírně odpadních vod. doc. RNDr. Taťjana Nevěčná, CSc.
Syntéza nanočástic a nanokompozitních materiálů na bázi ušlechtilých kovů pro katalytické aplikace. doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
Syntéza nanočástic stříbra a nanokompozitních materiálů na bázi stříbra pro biologické aplikace. doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
Studium přípravy core@shell nanočástic a jejich modifikace. Ing. Mgr. Radka Pocklanová
Fotokatalytické využití nanokompozitů na bázi grafen oxidu. Ing. Mgr. Radka Pocklanová
Aplikace nanokompozitů nitridu uhlíku ve fotokatalýze. Ing. Mgr. Radka Pocklanová
Příprava substrátů na bázi stříbra a zlata pro účely povrchem zesílené Ramanovy spektroskopie. doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.
Příprava kompozitů oxidů kovů a nanočástic vzácných kovů pro katalytické aplikace. doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.
Aplikace materiálů na bázi železa pro čištění vod. doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.

 

Témata nabízená pracovníky centra CATRIN

Studium struktury a strukturní dynamiky SAM-III riboswitche. doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D.
Studium struktury a strukturní dynamiky glmS riboswitche. doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D.
Simulace interakcí uhlíkatých nanočástic s biologickými membránami. Mgr. Markéta Paloncýová, Ph.D.
Výpočty atomární a elektronové struktury molekulárních systému na površích. doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D.
Studium struktury a strukturní dynamiky guanine sensing riboswitche. Mgr. Petra Kührová, Ph.D.
Studium struktury a strukturní dynamiky preQ riboswitche. Mgr. Petra Kührová, Ph.D.
Studium rozkladu polutantů na nanočástici železa. Mgr. Petr Lazar, Ph.D.
Studium oxidace grafenu pomocí ab initio výpočtů kombinovaných s molekulovou mechanikou. Mgr. Petr Lazar, Ph.D.
Adsorpční vlastnosti dichalkogenidů přechodových kovů. Mgr. Petr Lazar, Ph.D.
Studium katalýzy reakce za vývoje vodíku pro vybrané 2D materiály. Mgr. Petr Lazar, Ph.D.
Studium oxidace dichalkogenidů přechodných kovů. Mgr. Petr Lazar, Ph.D.
Vliv strukturních charakteristik defektů na reaktivitu fluorografenu. doc. RNDr. Miroslav Medveď, Ph.D.
Modelování XPS spekter 2D materiálů na bázi grafenu. doc. RNDr. Miroslav Medveď, Ph.D.
Analýza transmembránových pórů. prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
Struktura a vlastnosti uhlíkových teček. prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
Modelování absorpčních a emisních spekter uhlíkových teček. prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
Interakce biomolekul s povrchem grafenu a jeho derivatu. Mgr. Martin Pykal, Ph.D.
Strukturní dynamika G-kvadruplexů. Mgr. Petr Stadlbauer, Ph.D.
Synthesis and characterization of graphene derivatives doped with single metal atoms. Dr. Aristeidis Bakandritsos
Chemické modifikace nanočástic železa pro pokročilé environmentální aplikace. Mgr. Jan Filip, Ph.D.
Sledování interakce nanomateriálů na bázi Fe s vybranými látkami v životním prostředí. Mgr. Jan Filip, Ph.D.
Vliv síťování vodivých polymerů na jejich mechanické a elektrické vlastnosti. Ing. Vojtěch Kupka, Ph.D.
Studium nanomateriálů na bázi „Metal organic frameworks“ pomocí Ramanovy mikroskopie. RNDr. Václav Ranc, Ph.D.
MA-SERS  v analýze nukleových kyselin. RNDr. Václav Ranc, Ph.D.
Příprava biodergradabilních vláken pomocí elektrostatického zvlákňování. RNDr. Jana Soukupová, Ph.D.
Studium přípravy a základních částicových charakteristik vysoce koncentrované disperze nanočástic stříbra. RNDr. Jana Soukupová, Ph.D.
Studium přípravy nanočástic vzácných kovů v disperzi a jejich následný převod do pevné fáze. RNDr. Jana Soukupová, Ph.D.
Depozice nanočástic stříbra na pevné substráty a studium jejich uvolňování. RNDr. Jana Soukupová, Ph.D.
PDCs coatings – keramické vrstvy na bázi polymerních prekurzorů Mgr. Jan Tomáštík, Ph.D.