Vypsaná témata bakalářských prací (řazeny abecedně podle příjmení školitelů) pro studenty všech chemických a spřízněných oborů. Máte-li hlubší zájem o bakalářskou práci na naší katedře, neváhejte a kontaktujte garanty jednotlivých prací.

Teoretické práce

Příprava a validace rozsáhlých chemických knihoven. Mgr. Ing. Václav Bazgier, Ph.D.
Pokusnice – responzivní databáze chemických pokusů. Mgr. Ing. Václav Bazgier, Ph.D.
Simulace biologických membrán. doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
Penetrace látek biologickými membránami. doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
Wikipokusy a wikichemikálie – otevřené chemické informace. doc RNDr. Karel Berka, Ph.D.
Analýza struktury chemických databází. doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
Chemický prostor látek interagujících s membránou. doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
Nekanonické motivy vlásenkových struktur v RNA. doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
Interakce proteinů s DNA. doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
Neobvyklé konformační stavy DNA. doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
Teoretické studium funkčních motivů v nekódující RNA. doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
Teoretické studium mezimolekulových interakcí v nukleových kyselinách. doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
Struktura a dynamika nukleových kyselin. Mgr. Marie Zgarbová, Ph.D.
Teoretické výpočty konformačních stavů biomolekul. Mgr. Marie Zgarbová, Ph.D.
Studium dynamiky protein-DNA komplexů. Mgr. Marie Zgarbová, Ph.D.
Využití polarizovaných silových polí v dynamice nukleových kyselin. Mgr. Marie Zgarbová, Ph.D.
Vliv empirického potenciálu na strukturní dynamiku nukleových kyselin. Mgr. Marie Zgarbová, Ph.D.
Využití molekulového modelování ve výuce chemie (pro učitelské kombinace). Mgr. Marie Zgarbová, Ph.D.

Experimentální práce

Studium přípravy a stabilizace nanočástic kovů. prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Studium přípravy a stabilizace nanočástic nerozpustných sloučenin kovů. prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Studium přípravy a stabilizace kompozitů s obsahem nanočástic kovů. prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Studium katalytické aktivity nanomateriálů na bázi kovů a jejich sloučenin. prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Studium přípravy povrchových vrstev s obsahem nanomateriálů. prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Studium smáčivosti pevných povrchů. prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Sledování termodynamických parametrů fermentace kozího mléka s přídavkem různých bakterií mléčného kvašení. doc. Mgr. Barbora Lapčíková, Ph.D.
Využití reometrie pro analýzu a charakterizaci roztokových vlastností biopolymerů. prof. Ing. Lubomír Lapčík, Ph.D.
Měření a charakterizace pevnostního chování materiálů. prof. Ing. Lubomír Lapčík, Ph.D.
Sledování kvality podzemních vod v závislosti na poloze zdroje vody. doc. RNDr. Taťjana Nevěčná, CSc.
Vliv polohy zdroje podzemní vody a ročního období na kvalitu vod. doc. RNDr. Taťjana Nevěčná, CSc.
Vyhodnocení účinnosti technologického procesu na čistírně odpadních vod. doc. RNDr. Taťjana Nevěčná, CSc.
Syntéza nanočástic a nanokompozitních materiálů na bázi ušlechtilých kovů pro katalytické aplikace. doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
Syntéza nanočástic stříbra a nanokompozitních materiálů na bázi stříbra pro biologické aplikace. doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
Světlem indukovaná protinádorová fototermální terapie pomocí nanočástic kovů s laditelnými plazmonickými vlastnostmi. doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
Syntéza nanočástic ušlechtilých kovů pro plasmonickou fotokatalýzu. doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
Studium přípravy core@shell nanočástic a jejich modifikace. Ing. Mgr. Radka Pocklanová
Fotokatalytické využití nanokompozitů na bázi grafen oxidu. Ing. Mgr. Radka Pocklanová
Aplikace nanokompozitů nitridu uhlíku ve fotokatalýze. Ing. Mgr. Radka Pocklanová
Příprava substrátů na bázi stříbra a zlata pro účely povrchem zesílené Ramanovy spektroskopie. doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.
Příprava kompozitů oxidů kovů a nanočástic vzácných kovů pro katalytické aplikace. doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.
Aplikace materiálů na bázi železa pro čištění vod. doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.