Charakteristika

Skladbou předmětů je obor uzpůsoben vědecké i odborné profilaci pracoviště a navazujícího doktorského studijního programu a poskytuje solidní základy celé fyzikální chemie. Pozornost je věnována jak klasickým tak i moderním kapitolám fyzikální chemie a poskytuje přehled termodynamiky, kinetiky, katalýzy, fotochemie, koloidní chemie, fyzikální chemie nanočástic, elektrochemie, spektroskopických metod, biofyzikální chemie, nekovalentních interakcí, kvantové chemie, molekulového modelování a výpočetní chemie. Student se také seznámí s aplikací těchto disciplín např. v nanotechnologiích, při návrhu nových léčiv, biomedicínckých aplikacích, dekontaminacích podzemních vod apod. Magisterský dvouletý studijní program fyzikální chemie připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky s rozsáhlými znalosti v oblasti fyzikální chemie, kteří naleznou uplatnění v základním i aplikovaném výzkumu. Absolvent magisterského dvouletého studijního programu fyzikální chemie má přehled o všech základních chemických disciplínách, jakými jsou anorganická, organická, analytická chemie a biochemie. Absolventi jsou schopni samostatně řešit úkoly teoretické i aplikované fyzikální chemie. Výuka vybraných předmětů je vedena v angličtině, což zvyšuje možnosti uplatnění absolventů na trhu práce.

Profil absolventa a cíle studia

Absolvent studijního magisterského programu je kvalifikován v oboru fyzikální chemie a aplikované fyzikální chemie. Základ vzdělání v magisterském oboru fyzikální chemie tvoří znalosti ze základních fyzikálně-chemických disciplín, které jsou rořšířeny o praktické dovednosti v moderní fyzikálně-chemické instrumentaci. Absolvent je vyškolen pro pochopení, kritické vyhodnocení a optimalizaci fyzikálně-chemického problému, se kterými se může setkat v akademické i průmyslové sféře. Vytvořené předpoklady uplatní absolventi tohoto studijního oboru v široké oblasti profesí, kde je vyžadováno odborné vzdělání na vysokoškolské úrovni orientované na fyzikálně chemické základy analytických a syntetických chemických procesů. Absolventi naleznou uplatnění ve všech oborech činnosti, které využívají fyzikálně chemické metody výzkumu a výroby. Jde zejména o chemický, farmaceutický a potravinářský průmysl, kontrolní a průmyslové laboratoře, zdravotnictví a zemědělství. Vzhledem k širokému pojetí odbornosti jsou absolventi připraveni na případnou snadnou adaptaci umožňující uplatnění i v jiných oborech.

Charakteristika a cíl diplomových prací

Cílem diplomové práce je řešení výzkumného úkolu z oblasti fyzikální chemie studentem samostatně pod vedením školitele. Student by měl prokázat schopnost samostatně a tvořivě aplikovat poznatky získané během dosavadního studia. Současně by měl vypracovat rešerši za použití monografické, původní literatury a dalších dostupných informačních zdrojů, získat a zpracovat experimentální data a prezentovat výsledky své práce. Důraz je kladen na kvalitu zpracování, interpretaci a prezentaci získaných dat.

Témata diplomových prací

Aktuální témata diplomových prací. Máte-li hlubší zájem o diplomovou práci na naší katedře, neváhejte a kontaktujte garanty jednotlivých prací. Anotaci k diplomové práci získáte kliknutím na příslušné téma práce.

Garant oboru: