Seznam Ph.D. studentů

Haresh Ajani 2013 Computer Aided Drug Design : Quantum Mechanical an Investigation of Protein-Ligand and Protein-Ligand-Water Complexes. prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., FRSC
Mgr. Pavlína Andrýsková 2014 Ekologicky šetrné přípravy nanomateriálů a jejich aplikace. prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.
Mgr. Anna Balzerová 2012 Kompozity nanočástic kovů na aluminosilikátové matrici - příprava a aplikace v environmentálních technologiích. doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Mgr. Ing. Václav Bazgier 2011 Dokování růstových regulátorů do rostlinných receptorů. prof. Ing. Miroslav Strnad, DSc.
Mgr. Václav Blechta 2012 Studium vlastností grafenu a jeho využití v oblasti sensorů. Ing. Martin Kalbáč, Ph.D.
Saltuk Eyrilmez 2014 Quantum mechanical investigation of non-covalent interactions in protein-ligand and nanomaterial complexes. prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., FRSC
Jens Peter Froning 2012 Atomic Force Microscopy as a tool for the chemical determination of various 2D materials and structures beyond the topography. prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.
Mgr. Zuzana Chaloupková 2014 Magnetické nanokompozity využitelné jako vysoce účinné sensory fyziologických procesů s možným diagnostickým nebo terapeutickým dopadem. prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.
Mgr. Michal Janeček 2016 Strukturní dynamika a balení RNA. doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D.
PharmDr. Hana Kantor 2015 Analytické využití nanočástic ušlechtilých kovů. prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
Mgr. Martina Karlíková 2011 Studium kompozitních materiálů obsahujících nanočástice kovů zakotvených na inertním nosiči. doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Mgr. Martina Kilianová 2010 Materiály s obsahem nanočástic ušlechtilých kovů pro biologické a katalytické aplikace. doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Mgr. Jan Kolařík 2012 Studium mechanismů a kinetiky odbourání vybraných polutantů z vod pomocí materiálů na bázi železa. prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.
Mgr. Cemal Köprülüoglu 2013 Quantum Mechanics in Drug Design: Virtual Screening of Compound Libraries for Kinase Inhibition. prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., FRSC
Ing. Radek Majdloch 2017 Vývoj rychlých a přesných kvantově-mechanických metod pro studium biomolekul. prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., FRSC
Mgr. Tomáš Malina 2017 Toxicita nanomateriálů na bázi uhlíku. prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.
Mgr. Dagmar Matochová 2017 Studium reaktivity fluorovaných derivátů grafenu pomocí metod kvantové chemie. doc. RNDr. Miroslav Medveď, Ph.D.
Mgr. Veronika Navrátilová 2013 Chování membránově kotvených cytochromů P450. prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
Mgr. Ing. Radka Pocklanová 2013 Nanočástice přechodných kovů a jejich sloučenin pro aplikace v katalýze. doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Mgr. Barbora Prudilová 2015 Povrchové a reologické vlastnosti pevných látek. prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
Mgr. Martin Sivera 2011 Využití přírodních látek v oblasti přípravy koloidních částic anorganických materiálů. doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Ing. M.Sc. Vijai Meena SANTHINI 2017 Chemical and physical properties of molecular nanostructures on surfaces investigated by means of scanning probe microscopy. doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D.
Mgr. Petr Slovák 2012 Příprava hybridních materiálů na bázi uhlíku pro environmentální aplikace. prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.
Mgr. Monika Smékalová 2011 Příprava a studium toxicity nanočástic kovů a jejich sloučenin. doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Mgr. Petra Skácelová 2016 Reaktivita a migrační vlastnosti nanočástic železa v technologiích čištění podzemních vod. prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.
Mgr. Iveta Škopíková 2014 Studium migrace nanočástic v reálném prostředí podzemních vod a jejich interakce s anorganickými a organickými polutanty. prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.
Mgr. Martin Šrejber 2016 Interakce xenobiotik s biologickými membránami. doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
Mgr. Sandra Štěpánková 2014 Interakce uhlíkových nanostruktur s nanomateriály a biologickými systémy. prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.
Mgr. Jakub Vlček 2012 Charakterizace a kvantifikace procesů a jevů ovlivňující depozici modelových biologických materiálů na povrchu vybraných polymerních substrátů. prof. Ing. Lubomír Lapčík, CSc.
Mgr. Petr Zajíček 2012 Studium mechanismů a kinetiky odbourání vybraných herbicidů, léčiv a farmaceutických přípravků z vod pomocí materiálů na bázi železa. prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.
Mgr. Matúš Zelný 2016 Studium kinetiky a termodynamiky adsorpce/desorpce mikro/nano-částic Ti02 metodou Impinging Jet.

Absolventský portál PřF UP

Absolventský portál zprostředkování informace o absolventech a pro absolventy.

Fyzikální chemie, Ph.D. absolventi

Martina Bancířová 1997 Micellar Catalysis. prof. RNDr. Jan Lasovský, CSc.
Roman Klička 1998 Frakční integrace a derivace ve voltametrii při studiu tenkých vrstev s obsahem surfaktantu. prof. RNDr. Jan Lasovský, CSc.
Radek Zbořil 2001 Mechanismus tvorby Fe2O3 při termickém rozkladu meziproduktů konverze FeSO4.7H2O. prof. RNDr. Jan Lasovský, CSc.
Jan Hrbáč 2002 Přenosy energie a elektronu v kondenzovaných soustavách. prof. RNDr. Jan Lasovský, CSc.
Eva Jirásková 2003 Vliv substituce v poloze ortho na acidobazické rovnováhy. doc. RNDr. Tatjana Nevěčná, CSc.
Monika Pelcová 2003 Experimentální studium sterického efektu na vybraných chemických modelech. doc. RNDr. Tatjana Nevěčná, CSc.
Michal Otyepka 2004 Interaction of Proteins with Small Molecules. prof. RNDr. Jan Lasovský, CSc.
Robert Prucek 2004 Řízená příprava koloidních roztoků stříbra. doc. RNDr. Tatjana Nevěčná, CSc.
Dana Sichertová 2006 Role oxidovatelných substrátů při chemiexcitaci. prof. RNDr. Jan Lasovský, CSc.
Aleš Panáček 2006 Řízená příprava a antibakteriální aktivita koloidních částic stříbra. doc. RNDr. Tatjana Nevěčná, CSc.
Jana Vojtěchovská 2008 Studium fázových rozhraní metodou dynamického kontaktního úhlu. prof. RNDr. Jan Lasovský, CSc.
Hana Strnadová 2008 Studium vlivu prostředí na tvorbu a charakter micel povrchově aktivních látek. doc. RNDr. Tatjana Nevěčná, CSc.
Jana Soukupová 2009 Možnosti stabilizace koloidních částic stříbra za využití tenzidů a polymerů. doc. RNDr. Tatjana Nevěčná, CSc.
Miroslava Vandlíčková (roz. Holecová) 2009 Studium přípravy koloidních částic stříbra a jejich aplikačních možností. doc. RNDr. Tatjana Nevěčná, CSc.
Helena Bartoňková 2009 Syntéza a studium vlastností nanokompozitů Fe2O3 vznikajících rozkladem solí Fe v minerálním materiálu. prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
Kateřina Kluchová 2009 Syntéza a charakterizace nanočástic oxidů železa pro lékařské účely. prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.
Pavel Banáš 2009 Enzymová a ribozymová katalýza. prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
Petra Florová 2011 Structure, Flexibility and Solvation of Selected Motifs of Biomolecules. prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
Petr Sklenovský 2011 Stabilization of Protein Three-Dimensional Structure. prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
Marie Zgarbová 2011 Empirical and Quantum Mechanical Modeling of Biomolecules. doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
Tomáš Zelený 2012 Nucleic Acids in the Electronic Ground and Excited State. prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., FRSC
Tereza Hendrychová 2012 Structure and Dynamics of Human Cytochrome P450. prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
Roman Gabriel 2012 Termodynamická a kinetická krystalizace heterocyklických sloučenin. doc. RNDr. Tatjana Nevěčná, CSc.
Vladimír Halouzka 2013 Elektrody modifikované nanočásticemi a mezoporézními vrstvami a jejich využití jako chemických senzorů a biosenzorů. doc. RNDr. Jan Hrbáč, Ph.D.
Zdenka Marková 2013 Příprava, charakterizace a aplikace multifunkčních hybridních nanostruktur založených na nanočásticích bakteriálního magnetitu a nulamocného železa. prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.
Petr Jakubec 2013 Příprava elektrochemických senzorů založených na uhlíkovém vlákně a jejich využití v dávkových a průtokových systémech. doc. RNDr. Jan Hrbáč, Ph.D.
Vojtěch Mlýnský 2014 Dynamika a funkce RNA enzymů. prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
Mikuláš Kocman 2014 Mezimolekulové interakce v nanomateriálech. doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
Josena Datta Kasibhatta 2016 Metal and Metal Oxide Nanoparticles for Catalytic Applications. prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.
Markéta Paloncýová 2016 Modelování interakcí malých molekul s biomembránami. prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
Martin Pykal 2016 Teoretická studie interakcí malých molekul s povrchy uhlíkatých nanostruktur. doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
Zuzana Melníková 2016 Uhlíkové nanostruktury, spektroskopie a in situ spektroelektrochemie. Ing. Martin Kalbáč, Ph.D.
Kateřina Holá 2017 Preparation, properties and applications of new carbon nanomaterials. prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.
Petr Suchomel 2017 Příprava nanočástic stříbra a zlata a jejich vybrané biologické, katalytické a SERS aplikace. doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Ariana Opletalová (roz. Fargašová) 2017 Analytické využití nanočástic ušlechtilých kovů. doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.