Úvod

Katedra fyzikální chemie je špičkovým pracovištěm Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ve své odborné činnosti se zaměřujeme na experimentální studium (nano)materiálů na bázi uhlíku a kovů a na výpočetní chemii biologických systémů a nanomateriálů. Na katedře působí nositel ERC consolidator grantu. Katedra fyzikální chemie garantuje výuku v oborech nanomateriálová chemie a aplikovaná chemie v bakalářském programu, materiálová chemie a fyzikální chemie v navazujícím magisterském programu a  fyzikální chemie v doktorském programu. Katedra je akreditovaným pracovištěm pro habilitační a profesorské řízení v oboru fyzikální chemie. Silný důraz je kladen na  systematický rozvoj zahraniční spolupráce jak na vědecké, tak studijní úrovni.

Aktuální informace

Katedra fyzikální chemie vypisuje podmínky pro získání mimořádných stipendií. Více informací naleznete zde.

30. 11. 2016
Dne 6.12.2016 proběhne obhajoba disertačních práce paní Mgr. Zuzany Melníkové a to se začátkem v 11:15 ve velké zasedací místnosti PřF UPOL.
19. 11. 2016
V pátek 25. listopadu 2016 od 9:00 proběhne na Přírodovědecké fakultě Den otevřených dveří, přijďte navštívit náš stánek ve třetím patře.
18. 11. 2016
Dne 23. listopadu 2016 přírodovědecká fakulta pořádá další ročník setkání studentů se zaměstnavateli Okno do praxe, tentokrát v Pevnosti poznání. Více informací naleznete zde.
15. 11. 2016
Dnes se konají obhajoby disertačních prací 2 studentu KFC a to Mgr. Martina Pykala a Mgr. Markety Paloncýové a to se začátkem v 10:45 respektive 12:15 ve velké zasedací místnosti PřF UPOL.
21. 10. 2016
Upozorňujeme studenty, že 1. září 2016 nabyl účinnosti Dodatek č. 1 A-16/3-SD ke Směrnici děkana A-14/5/SD, kterou se provádí některá ustanovení Studijního a zkušebního řádu UP. V souladu s tímto předpisem z volitelných předmětů C uvedených ve studijních programech ostatních fakult UP nebo v celouniverzitní nabídce student může zapsat pro příslušný akademický rok předměty s celkovou hodnotou nejvýše 4 kreditů. Celkový počet kreditů za volitelné předměty absolvované na jiných fakultách UP nesmí přesáhnout 8 kreditů za celé studium. Tento dodatek platí pro všechny naše studenty včetně studentů zahraničních studijních programů.
30. 09. 2016
Dnes od 18:00-24:00 proběhne na naší katedře Noc vědců.
19. 09. 2016
Výuka předmětu KFC/APMS začne až ve druhém týdnu semestru.
19. 09. 2016
Výuka předmětu KFC/SPM1 Spektroskopické metody 1 začne až ve druhém týdnu semestru. Pro další informace sledujte web KFC.